رویداد ها

شهروندان فهیم ساروی با پاکیزگی عزاداری کردند\ جمع آوری پسماندها توسط حامیان تپش
فراخوان مسابقه عکاسی با عنوان تپش(تفکیک پسماند شهر)
بازیافت و فواید آن
زباله الکترونیکی
تولید زباله کمتر
رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید