رئیس سازمان مدیریت پسماند
عباس غفوری
سمت
رئیس سازمان مدیریت پسماند
ارتباط با رئیس سازمان مدیریت پسماند
  • تلفن : 01144430747
  • تلفن : 01144432098
  • پست الکترونیک :