سرپرست سازمان مدیریت پسماند
مجید مزنگی
سمت
سرپرست سازمان مدیریت پسماند
ارتباط با سرپرست سازمان مدیریت پسماند
  • تلفن : 01144430747
  • تلفن : 01144432098
  • پست الکترونیک :