رویداد ها

اجرای برنامه های مختلف جهت تحقق شعار پدافندغیرعامل در سال 1399
آموزش پیشگیری از کرونا با راهنمای محیطی در سطح شهر
دوره تخصصی فنی_مهندسی پدافندغیرعامل برگزار شد
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید