رویداد ها

پرداخت به موقع عوارض توسعه زیر ساخت های شهری را درپی خواهد داشت
سرلوحه اقدامات و فعالیت های  حوزه فنی و عمرانی شهرداری منطقه دو تأمین و کسب رضایتمندی  شهروندان می باشد
خدمات شهری یکی از مهم ترین عرصه ها در حیطه خدمت رسانی به شهروندان است
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید