رویداد ها

آقای حمیدرضا ناصری به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی منصوب گردید.
برگزاری جلسه مشترك همكاری میان شركت یوتونگ چین و اتحادیه اتوبوسرانی
هرماه 60 اتوبوس به سن فرسودگی میرسد.
رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید