رویداد ها

شورای پژوهشی در شهرداری تشکیل شد
جلسه اتاق فکر مدیریت طرح و برنامه
پیام تسلیت مدیریت طرح و برنامه
پیام تسلیت مدیریت طرح و برنامه
اجرای عملیات بروزرسانی اطلاعات پرسنلی نیروهای شرکتی شهرداری و سازمانهای تابعه
واگذاری نظارت بر حوزه فناوری اطلاعات مجموعه شهرداری ساری به مدیریت طرح وبرنامه
شهروندان محترم ساروی با مشارکت درسامانه نظام پیشنهادات در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی شهری نقش آفرین گردند.
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید