رویداد ها

نشست کمیته تخصصی اداری و مالی در حوزه نظام پیشنهادات
نشست کمیته تخصصی فنی و عمرانی در حوزه نظام پیشنهادات
دومین نشست کمیته تخصصی خدمات شهری در حوزه نظام پیشنهادات
راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات گامی در جهت گسترش مشارکت شهروندان با مدیریت شهری
استفاده از ظرفیت شهروندان برای بهبود فعالیت مدیریت شهری
شیوه نامه پژوهشی شهرداری ساری پس از تصویب در شورای پژوهشی استانداری به عنوان الگویی مناسب برای سایر شهرهای استان برگزیده شد.
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید