رویداد ها

-	برنامه ریزی و هماهنگی در جهت احصاء و بروزرسانی فرآیند های ستادی و عملیاتی دوایر، سازمانها و مناطق شهرداری
جلسه بررسی هنجار های اجتماعی و راهکارهای ارتقا سطح فرهنگی
جلسات کارشناسی تدوین پیش نویس بودجه شهرداری به اتمام رسید.
در سال 99، اتمام طرح ساماندهی پرسنل شرکتی شهرداری ساری
واگذاری نظارت بر حوزه فناوری اطلاعات مجموعه شهرداری ساری به مدیریت طرح وبرنامه
شهروندان محترم ساروی با مشارکت درسامانه نظام پیشنهادات در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی شهری نقش آفرین گردند.
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید