شرح اخبار
شمارش معكوس براي آغاز دوره پنجم و... شمارش معكوس براي آغاز دوره پنجم و...
نگاهي گذرا به ادوار شوراي شهر در ساري

شوراهاي اسلامي تاكنون چهار دوره از فعاليت خود را پشت سر گذاشته اند . در اين دوره ها كار بزرگ به ثمر نشاندن نهال نوپاي شورا هرچند با دشواريها و نشيب و فرازهايي توام بوده مع الوصف در مسير نهادينه شدن بسياري از قواعد كار شورايي و در جهت تكامل نهاد مردمي شورا گامهاي بلندي برداشته و زحمات زيادي كشيده شد بنحويكه روند روبه رشد شوراها در هر دوره نسبت به دوره پيش براي مردم و ناظران محسوس بود ضمن اينكه از يكسو شهروندان با استفاده از تجارب قبلي ، هربار در امر گزينش آگاهانه تر عمل ميكردند و از سوي ديگر اجزاي نهاد شورا نيز بتذريج شكل ميگرفت و در نتيجه بناي نهاد شورا رفته رفته استحكام بيشتري مي يافت و ... و اينك در آستانه شروع بكار دوره پنجم قرار داريم .

اولين دوره شوراي اسلامي شهر ساري همزمان با سراسر كشور در بهار سال 1378 شكل گرفت . در نخستين تجربه انتخابات شوراي شهر ، مردم ساري مشاركت قابل ملاحظه اي داشته و در گزينش نامزدهاي عضويت در پارلمان شهري عملكرد مطلوبي از خود بروز دادند .

دوره اول برغم نبود تجربه كار شورايي و در شرايطي كه شوراهاي خيلي از شهرهاي بزرگ كشور تحت تاثير ورود برخي از اعضا به مباحث سياسي، از كاركرد شورايي فاصله گرفته بودند ، شوراي اول ساري عملكرد قابل قبولي داشته و تا حدودي راه را براي نهادينه شدن شئونات كار جمعي هموار نمود و لذا مي توان اين شورا را جزو شوراهاي موفق آن دوره دسته بندي كرد .

در اين دوره آقايان مرحوم سيد علي بهروش ، مرحوم ميرصالح صالحي نيا ، اسفنديار عشوري ، علي ايماني ، مصطفي شيرزاد و محمد حسن محمدي كيادهي و خانم مريم فرزانه جزو هفت منتخب اصلي مردم مركز استان براي حضور در شوراي شهر بودند كه در ادامه پس از كناره گيري خانم فرزانه از عضويت شورا ، آقاي محمود قرباني عضو علي البدل اين دوره جايگزين مشاراليها شد .

دومين دوره شوراي اسلامي شهر ساري كارش را از سال 1382 آغاز نمود . در اين دوره با عنايت به تكرار گزينش تعدادي از اعضاي شوراي اول و وجود تجربه مديريت جمعي در تركيب شوراي شهر شاهد فعاليت مطلوبي بوده ايم . تلاش براي تقويت شهرداري ، تامل در راهبردهاي توسعه شهري و ارتقاء كيفيت آن و نظارت دقيق تر بر امور از مشخصه هاي اين دوره بود . منتخبين مردم ساري براي شوراي دوم عبارت بودند از آقايان اسفنديار عشوري ، محمد حسن محمدي كيادهي ، مصطفي شيرزاد ، علي ايماني ، نادعلي رمضانپور ، محمد حسين مهرانفر و محمود قرباني. در اين دوره به دنبال انتصاب عشوري به سمت مدير كل راه و ترابري ،مرحوم صالحي نيا جايگزين وي در شوراي شهر شد.

سومين دوره شوراي اسلامي شهر ساري از سال 1386 شروع به فعاليت نمود . در اين دوره با توجه به پشت سر گذاشتن هشت سال تجربه كار شورايي ، عملكرد پارلمان شهري هم از لحاظ تصميم گيري و هم در بعد نظارت به اندازه اي بر روند امور شهر اثر گذاشت كه شهروندان بيش از پيش وجود و فعاليت اين نهاد را احساس نمودند .

تركيب اين دوره شوراي اسلامي شهر ساري عبارت بودند از آقايان نادعلي رمضانپور ، محمد دامادي ، مرحوم سيد علي بهروش ، مرحوم مير صالح صالحي نيا ، فرامرز نقيبي ، مهدي رضايي فرح آبادي و جمال باقري .

دوره سوم فعاليت شوراها در پي تصميم دولت و تصويب مجلس براي همزمان نمودن دو انتخابات رياست جمهوري و شوراها ، استثنائا شش سال ( 86 – 92 ) بطول انجاميد . با توجه به رويداد غير منتظره درگذشت مرحوم بهروش در مرداد 91 كه بر اثر غرق شدگي در دريا اتفاق افتاد و در حادثه اي شوك آور زنده ياد حاج سيد علي بهروش و دو فرزند جوانش در آبهاي خروشان خزر جان سپردند ، محمد حسن محمدي كيادهي از اعضاي علي البدل اين دوره جايگزين آنمرحوم شد . همچنين در اين دوره آقايان رمضانپور و دامادي نيز براي نامزدي انتخابات مجلس نهم از عضويت شورا كناره گيري نمودند كه به ترتيب آقايان سيد مهدي احمدي و سيد محمد آقاميري از ديگر اعضاي علي البدل وقت به عنوان جايگزين آندو وارد تركيب شورا ي سوم شدند.

در آستانه چهارمين دوره فعاليت شوراهاي اسلامي اتفاق ويژه اي افتاد كه موجب بروز تغييرات اساسي در تركيب اعضاي بسياري از  شوراها شد . بر اين اساس بدنبال مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش تعداد اعضاي شوراها به تناسب جمعيت و موقعيت شهرها ، تعداد اعضاي چهارمين دوره شوراي شهر ساري يكباره به 13 نفر افزايش يافت . اين افزايشِ تقريبا صد در صدي هم در كميت و كيفيت گزينش مردم و هم در روند فعاليت شورا خصوصا در بحث نظارت موثر بود . لهذا در دوره چهارم شوراي شهر مركز استان كه از سال 1392 شروع بكار كرد آقايان فرامرز نقيبي ، سيد مسعود مدينه ، مسعود پيري ، عباس نجاريان ساروي ، سيد محمد جعفري ، سيد محمد آقاميري ، مرحوم مير صالح صالي نيا ، كوروش يوسفي ، رضا پيوندي ، پرويز شعباني ، عليجان شمشيربند ، جمال باقري و علي اكبر زليكاني جزو منتخبين اصلي مردم ساري بودند كه در ادامه بدنبال درگذشت زنده ياد صالحي نيا ، سيد مهدي احمدي از اعضاي علي البدل اين دوره جايگزين آنمرحوم شد . همچنين در آغاز سال سوم اين دوره آقايان فرامرز نقيبي ، سيد محمد آقاميري و كوروش يوسفي از اعضاي اصلي دوره چهارم براي نامزدي انتخابات مجلس دهم از عضويت شورا كناره گرفتند كه به ترتيب آقايان فيض ا... نفجم ، محمد حسن محمدي كيادهي و سيد احمد صالحي از ديگر اعضاي علي البدل اين دوره جايگزين آنها گرديدند.

از دوره چهارم مي توان به عنوان نقطه عطف فعاليتهاي شورايي در ساري تا امروز ياد كرد . با آغاز بكار اين دوره ، مهدي عبوري كه در ماههاي پاياني دوره سوم به عنوان شهردار انتخاب شد با توجه به عملكرد قابل قبولي كه از خود نشان داد در سمت خويش ابقاء گرديد و در ادامه تعاملي كه بين شوراي شهر و شهردار برقرار گرديد به يك نوع هم افزايي كارآمد در مديريت شهري ساري منجر شد كه از يكسو به رشد جهشي بودجه شهرداري كمك شاياني كرد و از سوي ديگر به كار عمران و سازندگي در ساري شتاب بي سابقه و فوق العاده اي بخشيد بگونه اي كه مركز استان پس از ساليان متمادي بطرز متفاوتي در مدار توسعه و تحول قرار گرفت و چهره شهر دگرگون شد . با گشت و گذار در محله ها و مناطق مختلف شهر ساري ضمن ملاحظه سازه ها و پروژه هاي متعدد و مشاهده تحولات عمده اي كه در بخش هاي عمراني ، فضاهاي سبز ، فضاهاي شهري و... روي داده است ، ميتوان به ميزان اثرگذاري شوراي شهر و شهرداري در اين دوره نيز پي برد .

براي پنجمين دوره فعاليت شوراهاي شهر نيز تغييراتي پيش بيني شد . براي اين دوره مجددا تعداد اعضاي شوراها ، كاهش يافت يا بهتر است بگوئيم تعديل شد زيرا تعداد اعضاي شوراي شهر ساري كه از 7 در سه دوره نخست به 13 نفر در دوره چهارم افزايش يافته بود ، براي دوره پنجم 9  نفر تعيين گرديد .

 پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي در ارديبهشت 96 همزمان با انتخابات رياست جمهوري دوازدهم برگزار شده و در ساري ( به ترتيب حروف الفبا ) آقايان  سيد علي آقاميري ، علي اكبر زليكاني ، عليجان شمشيربند ، اسفنديار عشوري ، قاسم قاسمي ، سيد مسعود مدينه ، عباس (سعيد) نجاريان ساروي ، فرامرز نقيبي و كوروش يوسفي به عنوان اعضاي اصلي به شوراي پنجم ساري راه يافتند . ضمنا آقايان فيض ا... نفجم ، جمال باقري ، پرويز شعباني ، سيد محمد جعفري ، سبحان بخشي و فرزاد گوهردهي نيز شش عضو  علي البدل اين دوره به ترتيب تعداد آراء مكسوبه هستند . مراسم تحليف اين دوره اول شهريور برگزار شده و پس از آن شوراي پنجم كار خود را آغاز خواهد كرد.

در پايان فرصت را مغتنم شمرده ضمن قدرداني از شهروندان متدين ، آگاه و صبور ساري كه با مشاركت بالا و گزينش مسئولانه ي خود و همچنين همراهي با مديران شهري در چهار دوره گذشته زمينه توسعه و آباداني هرچه افزونتر شهرشان را فراهم آوردند ، نسبت به همه منتخبين مردم ساري در دوره هاي چهارگانه ي فعاليت شوراي شهر كه براي اعتلاي شهر و سربلندي همشهريان خويش اهتمام ورزيده و خدمات ماندگاري از خود بيادگار گذاشتند ، مراتب حق شناسي را ابراز داشته به روان دو عضو فقيد ادوار شورا مرحومان بهروش و صالحي نيا درود ميفرستيم و اميدواريم در دوره جديد نيز شاهد عملكرد درخشانتري از جانب منتخبين اهالي خوب مركز استان باشيم . ان شاءا... تعالي

                                                    روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري

 

 

1396/05/18 تاریخ:
166 تعداد بازدید:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal