شرح خبر
جلسه هماهنگي شهرداري هاي مناطق با اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان ساري جلسه هماهنگي شهرداري هاي مناطق با اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان ساري
همكاري و تعامل شهرداري و اتاق اصناف شهرستان ساري

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو :

جلسه اي با حضور شهرداران مناطق سه گانه ، معاونين منطقه دو ، رئيس و نائب رئيسان اتاق اصناف در دفتر شهردار منطقه دو برگزار شد.

در اين نشست كه رئيس اتاق اصناف شهرستان ساري آقاي پيرزاده وآقايان بخشي و اندرواژ نائب رئيسان وي حضور داشتند ، در خصوص ساماندهي وضعيت وصول عوارض صنفي كه تعداد آن به 30 هزار صنف در سطح شهر رسيده گفتگو شد.

اندرواژ به نقش مثال زدني شهرداري ساري در ارائه خدمات ارزنده در سالهاي اخير به حوزه بازار تاكيد كرد و از تشكيل جلسات اينچنيني جهت هم انديشي ، رفع مشكلات ، ارائه نظرات و تعامل بيشترقدر داني نمود.

در پايان ؛ همكاري و تعامل متقابل بين شهرداري و اتاق اصناف در راستاي وصول عوارض صنفي و ارائه خدمات به شهروندان مطرح گرديد.