شرح خبر
فضاي سبز شهري/ضامن سلامت شهروندان
نگاهي به اقدامات سازمان پارك ها و فضاي سبز
نگاهي به اقدامات سازمان پارك ها و فضاي سبز

اقدامات سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري مركز استان با رويكرد حفظ زيبايي بصري شهر و سلامت شهروندان در طول سال و با توجه به شرايط فصلي گل ها و گياهان، درخور توجه است


 

فعاليت هاي گوناگون در احداث و نگهداري فضاي سبز در شهر ساري، به دليل برخورداري اين شهر از نعمت زيبايي طبيعي، كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. يكي از عوامل تاثيرگذار توسعه و ايجاد نشاط و شادابي در ميان شهروندان، افزايش فضاي سبز شهري با هدف تامين الگوهاي سلامت شهر است.

 

بدون ترديد مسئله تامين فضاي سبز، ضمن اينكه خدمتي به حفظ محيط زيست است، اقدام مهمي در راستاي آسايش روحي شهروندان نيز خواهد بود كه در نتيجه تاثير قابل توجهي بر كاهش نمودار مخاطرات اجتماعي و بزه هاي فردي خواهد داشت.

 

تيم مديريت شهري ساري با رويكرد ويژه به تامين الگوهاي سلامت شهري و نيز با نگاه به رفاه حال شهروندان و زندگي آيندگان، اقدامات موثري در خصوص حفظ و ايجاد فضاي سبز شهري انجام داده است.

 

بر اين اساس، اقدامات سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري مركز استان با رويكرد حفظ زيبايي بصري شهر و سلامت شهروندان در طول سال و با توجه به شرايط فصلي گل ها و گياهان، درخور توجه است. در ادامه، بخشي از اقدامات اين سازمان در زمينه نگهداري فضاي سبزي شهري را ملاحظه مي كنيد: