شرح خبر
آئين نوروز خواني در عمارت شهرداري ساري
آئين نوروز خواني در عمارت شهرداري ساري

به روايت تصوير