شرح خبر
آئين نوروز خواني در عمارت شهرداري ساري آئين نوروز خواني در عمارت شهرداري ساري
به روايت تصوير