شرح خبر
روابط عمومي شهردار ي ساري خبر داد:
بهره برداري از زير گذرشهيد كمالي
بهره برداري از زير گذرشهيد كمالي

پس از چند دهه پر حادثه سرانجام مهمترين مطالبه ساكنان زغالچال در دستور كار قرار گرفت تا براي هميشه مهمترين دغدغه آنها نيز بر طرف شود در اين راستا احداث زيرگذر شهيد كمالي(زغالچال) دردستوركار قرار گرفت و اجرايي گرديد