شرح خبر
جابجايي درختان ميدان در حال احداث رودكي جابجايي درختان ميدان در حال احداث رودكي
به روايت تصوير