اخلاق حرفه ای و آداب تاکسیرانی

3بهمن 1396
  • لغت تاکسی برگرفته از کلمه ای فرانسوی است که در زبان فارسی مورد استفاده قرار گرفته است .
  • تاکسی به اتوموبیل کرایه ای گفته می شود که در داخل و یا خارج شهر ها مسافران را با نرخ مشخصی از نقطه ای
  • به نقطه دیگر می برد
  •  برای تهیه این کتاب می توانید به روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر ساری مراجعه نمایید*