تبصره الزائرین

26آبان 1400

معرفی کتاب: تبصره الزائرین

مولف: مصطفی بن محمدباقر
ناشر: شلفین
زبان: فارسی
سال چاپ: 1391
ویراستار: سامان سورتیچی

از ویژگی های این سفرنامه، مشاهدات حاج مصطفی خان در مسیر سفر معنوی به حج از شهرها، راه ها، آداب و رسوم و آئین ها بوده که شامل اطلاعات ذی قیمتی از آن دوره تاریخی در ایران و منطقه خاورمیانه است.
این کتاب به تصحیح و تحشیه سامان سورتیجی به چاپ رسید.
 بخش دوم این کتاب نسخه‌ای خطی است که قسمت نخست آن با عنوان«مجمل تاریخ پادشاهان عجم که در ملک ایران سلطنت کرده‌اند» ضبط شده است.