27مهر 1400

دفتر حاضر شامل ۱۲۲ ترانه به لهجه مازندرانی است که دارای ترجمه و تحت اللفظی و ترجمه فارسی و همچنین فنوتیک می‌باشد.

مضامین اشعار چنان که انتظار می‌رود از محیط و سرزمین زیبای مازندران گرفته شده است و منبع الهام صاحبان طبع و سرایندگان این اشعار، جلگه‌های سرسبز و کوه‌های پوشیده از جنگل و برنج‌زاران خوش رایحه و شکوفه‌های عشقی است که در این گلزار می‌شکفد.