مازندران قدیم

3مهر 1400

این کتاب حاوی تصاویری از استان زیبای مازندران مربوط به دوران قاجار تا زمان پهلوی است. به همراه معرفی عکاسانی که در راستای تهیه تصاویر از این منطقه پیشگام بوده اند و بیان تاریخچه ای مختصر در رابطه با حکومت هایی که بر این سرزمین حکمرانی کرده اند. در کنار برخی تصاویر اطلاعاتی از تاریخ ساخت اثر و موقعیت جغرافیایی آن ارائه شده و تاریخی مصور از مازندران ارائه گردیده است.