سامانه 137 -سامانه مديريت خدمات شهري

با سامانه ی 137 می توانید مشکلات شهر خود را ثبت نمایید و همچنین پیشنهاد های سازنده ارائه نمایید تا خدمات دهی به شهر با سرعت بیشتری انجام پذیرد.