کلیپ ضدعفونی آمبولانسهای آرامستان و واحد اداری آرامستان عمومی شهر ساری (ملامجدین)