بازدید حسین زادگان استاندار مازندران و رجبی شهردار ساری از روند پیشرفت پروژه ملی نیروگاه زباله سوز/ اردیبهشت 1399