مانور راپل ، تیرول و حمل مصدوم از ارتفاع سد شهید رجایی (29)