7 آذر 1397

 

ژورنال ‏های علمی مرتبط با مدیریت پسماند

 

1. مدیریت پسماند (Waste Management)

لینک دانلود:

http://yon.ir/8anXG

 


 

 

2. پژوهش و مدیریت پسماند (Waste Management & Research)

لینک دانلود:

http://yon.ir/qlKCu

 


 

3. پسماندهای بیولوژیکی (Biological Wastes)

لینک دانلود:

http://yon.ir/Uhv8h