19 آبان 1397

 

 مسئول حراست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 

سید عبدالحمید حصارکی