21 مرداد 1397

 

حسين عليخاني

مسئول واحد تفصيلي شهرداري منطقه سه

كارشناسي عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد تفضيلي

*تلفن تماس: داخلی 6742

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

سيد عبدالله عظيميكمك كارشناس و امور رايانه

عابدين وهاب نياكارشناس

    

عباس نصیری كارشناس