21 مرداد 1397

 

 

 

 اسحاقعلی واحدی

مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده 77

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد كميسيون ماده 77

*تلفن تماس:  داخلی 6725

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

 

 حسین مهردادی 

 حسین افضلی راد