21 مرداد 1397

هادی حسینی

سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده 77

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد کمیسیون ماده 77

*تلفن تماس:  داخلی 6725