7 مرداد 1397

 

 

مسئول پیگیری حوزه شهردار 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، اداره روابط عمومی

*تلفن تماس: 01133293637- داخلی 6702