15 فروردین 1397

معصومه عباسی

مسئول واحد طرح و برنامه شهرداری منطقه 

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد طرح و برنامه

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708