15 فروردین 1397

صادق طالبی

سرپرست واحد طرح و برنامه شهرداری منطقه 

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد طرح و برنامه

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

ابراهیم علویكارشناس

 

هدی هندوستانیکارشناس