15 اسفند 1396

مسئول مخابرات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

مهدی صفری

 

 

 

کارشناس مخابرات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

محمد قادری