15 اسفند 1396

مسئول مخابرات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

مهدی صفری

 

 

 

کارشناسان مخابرات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

محمد قادری

 

 

 

سیددانیال فرزادی