26 بهمن 1396

بوستان کولاییان (پارک پیوندی) متراژ 4100متر-سال تاسیس:1380-خیابان فرهنگ – خیابان پیوندی