23 بهمن 1396

بازار شهید بهشتی به مساحت 3200 متر مربع و 183 باب مغازه از تامین کننده مایحتاج شهروندان در ابتدای بلوار کشاورز واقع شده است .