29 بهمن 1396

شهروند محترم جهت ارتباط با واحد روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ساری با شماره تلفن 01133248318 داخلی 6 جهت انتقال پیشنهادات و انتقادات به شماره  3000482058پیامک خود را ارسال نمایید.