12 بهمن 1396

 

 کارکنان شیفت دوم ایستگاه شماره چهار آتش نشانی ساری

 

مهرداد عندلیب
رضا صفری
سید عابدین حسینی