12 بهمن 1396

 

 کارکنان شیفت دوم ایستگاه شماره شش آتش نشانی ساری

 

 مهران پهلوان

سید محمود عمادی

 

 

صالح عابدی

علیرضا دامادی

 

 

علی کاظمی