12 بهمن 1396

فرمانده شیفت دوم ایستگاه شماره شش آتش نشانی ساری

 

سید احمد هاشمی

فرمانده شیفت دوم