12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت اول ایستگاه شماره شش آتش نشانی ساری

 

محمد حیدری

فرمانده شیفت اول