12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت دوم ایستگاه شماره پنج آتش نشانی ساری

 

سید غلامرضا موسوی 

فرمانده شیفت دوم