12 بهمن 1396

 

 کارکنان شیفت اول ایستگاه شماره پنج آتش نشانی ساری

 

 

ابوذر فلاح پور
جعفر شعبان پور
ابوالفضل وصالی
طاهر روحانی
فاضل رضایی

 

مهدی کریمی

 

 

مصطفی یعقوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتبی فلاحتی