12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت اول ایستگاه شماره پنج آتش نشانی ساری

 

عبدالرضا علیزاده

فرمانده شیفت اول