12 بهمن 1396

 

 

کارکنان شیفت سوم ایستگاه شماره چهار آتش نشانی ساری

 

مهدی قربانی
 محمد حقیقی
 ناصر کبیری