12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت سوم ایستگاه شماره چهار آتش نشانی ساری

 

 

احمد مولایی

فرمانده شیفت سوم