12 بهمن 1396

 فرمانده شیفت دوم ایستگاه شماره چهار آتش نشانی ساری

 

سید مجتبی احمدی

فرمانده شیفت دوم