12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت اول ایستگاه شماره چهار آتش نشانی ساری

 

مجتبی یوسفی

فرمانده شیفت اول