12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت دوم ایستگاه شماره سه آتش نشانی ساری

 

 

مجید عسلی

فرمانده شیفت دوم