12 بهمن 1396

 

 

 کارکنان شیفت اول ایستگاه شماره سه آتش نشانی ساری

 

حمزه چاووشی
محمد عزیزی مقدم
ابراهیم فهیم
صادق علیزاده
اسکندر طاهری