12 بهمن 1396

 

 کارکنان شیفت سوم ایستگاه شماره دو آتش نشانی ساری

 

داود حداد
آرمین روحی
مسعود علینژاد