12 بهمن 1396

 

 

 کارکنان شیفت سوم ایستگاه شماره دو آتش نشانی ساری

 

داود حداد
رضا تقی زاده 
مسعود علینژاد