12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت سوم ایستگاه شماره دو آتش نشانی ساری

 

رضا حکیمی فر

فرمانده شیفت سوم