12 بهمن 1396

 

 

 

 کارکنان شیفت دوم ایستگاه شماره دو آتش نشانی ساری

 

عباس سحرخیز
آرمین روحی
خسرو قنبری