12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت دوم ایستگاه شماره دو آتش نشانی ساری

مجتبی نادربیگی

فرمانده شیفت دوم