12 بهمن 1396

 

 

 کارکنان شیفت یک ایستگاه شماره دو آتش نشانی ساری 

 

 

محمد علی محمودی
رضا جدی
دوستعلی اسماعیلی