12 بهمن 1396

 

 

 

 

فرمانده شیفت یک ایستگاه شماره دو آتش نشانی ساری

 

روح الله نجفی

فرمانده شیفت اول