12 بهمن 1396

 

 

 فرمانده شیفت دوم ایستگاه یک آتش نشانی ساری

 

 

مرتضی جعفری

فرمانده شیفت دوم