12 بهمن 1396

 

 فرمانده شیفت دوم ایستگاه یک آتش نشانی ساری

 

 

غلامرضا حسین پور

فرمانده شیفت دوم